KMA

Kvalitetsplan
Vår utsedda kvalitetsansvariga Micko Lohioja har det övergripande ansvaret för hela företaget. Varje anställd ansvarar för företagets kvalitetsplan inom sitt eget ansvarsområde/arbetsplats. Utförliga arbetsbeskrivningar, egenkontroller, och interna delbesiktningar används för kvalitetssäkring. Allt dokumenteras och överlämnas till beställaren.

Miljöplan
Miljöansvarig Micko Lohioja har det övergripande ansvaret för hela företaget. Varje anställd ansvarar för företagets miljöpolicy inom sitt eget ansvarsområde och arbetsplats Miljömärkta produkter används. Sopor körs källsorterat till miljöstation. I överlag små bränslesnåla bilar.

Arbetsmiljöplan
För att säkerställa arbetsmiljön utför vi riskbedömningar och utför skyddsronder baserad på dessa. Arbetsplatsen hålls dagligen städad och säker, arbetsledning besöker arbetsplatsen kontinuerligt för att kontrollera att detta följs. Rejäla hjälpmedel för att underlätta arbetet och för att minska på belastningar.